Типове задачи

Основните ТИПОВЕ ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ могат да се обособят в няколко групи:

ЗАТВОРЕНИ – формулират няколко възможни отговора, от които верният е само един, например:

Посочете двойката от думи, при която отношението е както при двойката “живак-термометър”:

а) лекарство-спринцовка;

б) бутилка-стъкло;

в) лекар-слушалка;

г) лед-пара

или:

Отбележете значението на фразеологичното словосъчетание “от пусто в празно”:

а) скучно;

б) мързеливо;

в) безполезно;

г) безсъвестно

или:

Подчертайте неправилно изписаната дума във всеки ред:

а) Не харесвам рекламата за кренвиршите/кремвиршите “Леки”. ;

б) Бащата на Петър е инжинер/инженер. ;

в) Комфитюрът/конфитюрът от ягоди е много вкусен.

или:

Подчертайте в скобите:

а) синонима на “интервенция” (намеса, нападение, атака);

б) думата, която не е сродна на “горя” (изгора, горски, горещина);

в) антонима на “логичен” (алогичен, аналогичен, подобен)

ОТВОРЕНИ – или “с дописване” – задава се някакъв граматичен или смислов модел, който трябва да се допълни. Понякога тези задачи допускат повече от едно вярно решение при наличие на синоними или разгърнати изрази в отговорите, например:

Напишете по един синоним на думите:

а) аматьор – ………………….; (любител)

б) конкурент – ……………………; (съперник)

в) адресат – …………………… (получател);

г) диктатор – …………………….. (потисник)

/в случая се проверява познаването на някои получили популярност чуждици, като се търсят българските им съответствия/

или:

Съставете изречение с всяка от следните думи:

а) икономически (Икономическата програма на правителството не е успешна.);

б) икономичен (Новата ни кола е по-икономична от старата.);

в) визита (Президентът е на визита в Израел.);

г) визитка (Той остави визитката си за евентуален контакт.)

или:

Обяснете значението на следните фразеологизми:

а) мечешка услуга (иска да направи добро, а вреди);

б) след дъжд качулка (закъснение, което обезсмисля направеното);

в) от трън на глог (от една грешка – в друга);

г) когато цъфнат налъмите (никога)

КОРИГИРАЩИ – търсят се незададен брой грешки в изречение или свързан текст, например:

Поправете допуснатите правописни и граматически грешки:

Улиците постепено отихват. Само отвреме навреме край стената ще отшумят забързани стъпки на закъсняли пътници, някаде куче ще пролае, не ясен шум ще се вплете в тантелите на пердетата. Вятарът ще отвори прозорецът, ще се расшета из стаята, ще порови тук там и после уморен ще си отиде.

(Улиците постепенно утихват. Само отвременавреме край стената ще отшумят забързани стъпки на закъснели пътници, някъде куче ще пролае, неясен шум ще се вплете в дантелите на пердетата. Вятърът ще отвори прозореца, ще се разшета из стаята, ще порови туктам и после уморен ще си отиде.)

или:

Поправете грешките:

а) На олимпиядата пет ученика бяха влязли със електрони калколатори.

б) След консултаций със страните-членки на организациата се съгласува избора на система за безопаснос.

в) Той бил нейн роднина, който ходил всяка година на рожденния й ден.

( На олимпиадата петима ученици бяха влезли с електронни калкулатори.

След консултации със страните членки на организацията се съгласува изборът на система за безопасност.

Той бил неин роднина, който ходел всяка година на рождения й ден.)

РЕДАКТИРАЩИ – изискват замяна на дума или израз с цел преодоляването на нарушенията в смисъла на изречението, например:

Заменете някои от думите в следните изречения, за да добият смисъл:

а) Тази среща остави у него неизлечим спомен. (неизличим);

б) За да продаде собственикът свой имот, трябва да притежава натурален акт. (нотариален)

или:

а) Наложи се да тръгне от театъра по време на втория контракт. (антракт);

б) Беше реалист и нямаше никакви алюзии относно бъдещето. (илюзии);

в) В кулисите на парламента се решават много важни въпроси. (кулоарите)

СЪС ЗАДАДЕН РЕЗУЛТАТ – посочват броя на търсените грешки като ориентир към решаващия теста, например:

Поставете пропуснатите 6 запетаи, без да нарушавате границите на отделните изречения:

Книгата съдържа текстове които могат да се използват за диктовки и преразкази. Текстовете за диктовки могат да се използват както за усвояването на правописа и пунктуацията така и за овладяване на особеностите на българския език. Освен за преразказване значителна част от тях биха могли да послужат за въведение за отправна точка при съставяне на различни видове съчинения: съчинение по аналогия съчинение по преживяно съчинение по въображение и пр.

(Книгата съдържа текстове, които могат да се използват за диктовки и преразкази. Текстовете за диктовки могат да се използват както за усвояването на правописа и пунктуацията, така и за овладяване на особеностите на българския език. Освен за преразказване, значителна част от тях биха могли да послужат за въведение, за отправна точка при съставяне на различни видове съчинения: съчинение по аналогия, съчинение по преживяно, съчинение по въображение и пр.)

ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ТЕКСТ въз основа на друг готов текст по зададени критерии, например план на съдържанието, сбит преразказ (резюме), интерпретация. Такива са 25 и 41 задача от примерния тест за зрелостния изпит (виж Формат на теста). Този тип задачи са комплексни. Те проверяват вече усвоените знания за езика в действие – при разчитането и писането на цялостен текст. Затова и носят сериозен брой точки.

Интерпретацията илюстрира и постигнатото разбиране, както и уменията за изразяване по определен литературен проблем, чрез което се проверяват и знанията за художествения текст.

От примерите става ясно, че чрез един тип задача може да се проверяват много езикови компетентности – граматически, правописни, за разбиране на смисъл, логика на отнашенията и т.н. Използването на различните типове в един изпитен формат е едно от затрудненията, които се отправят към изпитвания с цел да се провери концентрацията му. Затова първо внимателно четете и тогава решавайте.